Mobil­strå­ling kan skade huden, fremskynde hudald­ring og fremme rynker, mener inter­na­sjo­nalt anerkjente hudleger. Men, spesia­lis­tene er ikke enige.

Tekst: Randi Solstad.

Hudaldring mobilstråling SkinTalkHudeks­perter tror nå at regel­messig å utsette ansiktet for lys og elekt­ro­mag­ne­tisk stråling fra smart­te­le­foner kan skade huden, fremskynde aldring og fremme rynker.

Årsaken er, i følge to anerkjente hudleger, at mobil­strå­ling og stråling fra nettbrett og datama­skiner skader cellenes DNA og reduserer cellenes evne til å reparere seg selv.

En annen bølge­lengde enn UV-stråler

Dette kom frem på den årlige FACE-konfe­ransen i London 16.–19. juni 2016 (Facial Aesthetic Confe­rence & Exhibition) hvor hudleger og plastikki­rurger fra hele verden var samlet.

Dr. Simon Zoakei, som er medisinsk direktør i Linia Skin Clinic i London, sa at bloggere og andre som tar mye selfies burde være bekymret. Selv det blå lyset som vi utsettes for gjennom dataskjermen, kan bidra til å skade huden. Elekt­ro­mag­ne­tiske stråler har nemlig en annen bølge­lengde enn UV-stråler, og de trekker dypere ned i huden.

Vi trenger kremer som også kan beskytte mot elekt­ro­mag­ne­tisk stråling

– Jeg ser at mine klienter som er bloggere, og som tar mye selfies, har hudskader i form av aldrings­tegn. I og med at elekt­ro­mag­ne­tiske stråler har en annen bølge­lengde enn UV-stråler, vil ikke solkrem kunne blokkere dem, sa han i en artikkel publi­sert i den engelske avisen The Telegraph 17. juni 2016. Han tror vi har behov for å utvikle hudleie­pro­dukter som også kan beskytte mot elekt­ro­mag­ne­tisk stråling.

– Men dersom du metter huden med antiok­si­danter, kan det bidra til å hindre DNA-skader fra elekt­ro­niske enheter, mener han.

Får støtte

I følge The Telegraph får han støtte fra den ameri­kanske hudlegen dr. Zein Obagi. Han under­streket at det ennå ikke er viten­ska­pelig dokumen­tert at elekt­ro­mag­ne­tiske stråler skader huden, men at han i kliniske obser­va­sjoner kan se hvilken hånd som blir brukt til å holde telefonen, fordi huden får en mattere tekstur på den ene siden av ansiktet, som ikke kan identi­fi­seres på den andre siden.

Kan skade cellenes DNA

Statens stråle­vern bekrefter at elekt­ro­mag­ne­tiske stråler kan skade cellenes DNA, men tror ikke at mobil­strå­ling gir økt risiko for hudskader.

I en epost skriver Fagdi­rektør i Statens stråle­vern, Lars Klæboe følgende:
– Det er ikke kjent at elekt­ro­mag­ne­tisk stråling fra sendere som mobil­te­le­foner og lignende kan elde eller skade huden så lenge verdiene er lavere enn grense­ver­diene. Men enkelte studier har vist at denne strålingen kan skade DNA. Det er ikke dokumen­tert at det kan skje ved så lave nivåer av elekt­ro­mag­ne­tisk stråling som det er fra en mobil­te­lefon. Enkelte studier har også vist at celle­veggen kan lekke kalsiumioner, men det er ikke dokumen­tert at det kan gi noen negativ helse­ef­fekt. Det foregår forsk­ning på disse tingene hele tiden, og da det viser seg å være vanskelig å finne noen effekt, er det en indika­sjon på at dette ikke har særlig kraftig effekt. Hadde effekten vært tydelig og målbar ville dette vært avklart for lenge siden.

Bekrefter at mobil­stråler trenger lengre inn i kroppen enn UV-stråler

Klæboe bekrefter videre at de elekt­ro­mag­ne­tiske bølgene fra sendere, som for eksempel mobil­te­le­foner, er lengre og har mindre energi enn UV stråling, noe som gjør at de trenger lengre inn i kroppen enn UV-stråler gjør.

Han mener at det ikke er usann­synlig at man kan se på huden hvilken side av hodet folk bruker når de snakker i mobil­te­lefon, men har ikke tro på at dette forår­sakes av strålingen.

– Det er mer sannsynlig at metall­al­ler­gier, bakte­rier eller andre ukjente faktorer kan gi slike utslag, forteller han og legger til at ut i fra den infor­ma­sjonen som nå foreligger, er det ikke aktuelt for Stråle­vernet å foreta seg noe med dette.

– Men vi følger forsk­ningen på fagfeltet nøye, og vil gi råd til befolk­ningen hvis det fremkommer kunnskap som viser det disse hudle­gene hevder, sier han.

Om det er skadelig eller ikke … Her er vårt råd for vinter­fe­rien: Bruk kremer som inneholder antiok­si­danter, redusér antall selfies og la mobil­te­le­fonen, iPaden og laptopen også få noen dager fri.

Saken har tidli­gere stått på trykk i Fagbladet Salong.

Finn din SkinTalk-klinikk her