Hva er www.skintalk.no

Skintalk.no er Norges nye nettsted for alt som har med hud og hudhelse å gjøre. Nestorer og foregangs­per­soner innen hudpleie har, sammen med erfarne journa­lister og markeds­folk bygget et torg hvor forbru­kere og hudspe­sia­lister kan utveksle erfaringer og spørsmål om alt som har med hudhelse å gjøre.

Alle som er opptatt av frisk og vakker hud vil finne solid kompe­tanse fra alle disipliner innen hudpleie. Hudte­ra­peuter, leger, derma­to­lo­giske sykepleiere, kostholds­eks­perter, person­lige trenere, kjemiker, produ­senter … Alle som vil og som kan bidra til å heve det generelle kunnskaps­ni­vået om hud – under mottoet: ”Kunnskap er den beste hudpleie”.

Hvorfor har vi etablert SkinTalk?

SkinTalk er starten på en skikkelig oppryd­ding i hudpleie­bran­sjen. Daglig må hudte­ra­peu­tene i de beste klinik­kene korri­gere løfter om mirakel­pro­dukter og uheldige behand­linger. Det meste kunne ha vært unngått hvis kunnskaps­ni­vået om hud og hudhelse hadde vært generelt høyere. Noen måtte ta ansvar! Oss! Det er vår oppgave som bransjens elitelag å heve både folks inter­esse og innsikt om hud. Det skal vi gjøre gjennom skintalk.no.

Det hviler også på oss å påvirke produ­senter og leveran­dører slik at de også tar sin del av ansvaret. Vi skal være vaktbik­kjene i bransjen men også inspi­ra­to­rene og pådri­verne for en etisk drevet bransje med folks hudhelse som eneste oppgave.

Hvordan

Dele! Kunnskap mister sin kraft hvis den ikke kommer alle til gode. Hudpleie er ikke mirakler på krukke … Det er først og fremst gode rutiner og ærlige produkter det handler om. Alle som har nyttig kunnskap og erfaring skal få plass og tid på SkinTalk. Vi skal produ­sere innhold som er av generell inter­esse – samt dybde­kunn­skap for folk med spesi­elle hud tilstander og infor­ma­sjons­behov. Vi skal tilrette­legge for en fruktbar inter­ak­sjon mellom spesia­lis­tene og publikum. Vi skal dele med alle som vil ta vare på huden sin.

Skintalk.no er et initiativ fra tonean­gi­vende fagper­soner innen hudpleie­bran­sjen, journa­lister og erfarne markedsførere.