Unngå å bruke tid og penger på produkter og behand­linger som ikke virker. Å innlede et samar­beid med en profe­sjo­nell terapeut – skin coach – er den beste inves­te­ringen du kan gjøre for din fremti­dige hudhelse, uansett hvilket utgangs­punkt du har. 

Skin coach, hudpleieVi bombar­deres av generelle hudpleie­tips fra venninner, gjennom ukeblader, aviser og blogger på nettet. Men ønsker du det beste for din hud, trenger du en grundig hudana­lyse, og du bør oppsøke en profe­sjo­nell terapeut – en Skin Coach. Dette er en erfaren hudte­ra­peut eller en kosme­tisk sykepleier som har serti­fi­sert utdan­nelse og nok erfaring til å vite hva som skal til for at du skal få en optimal hudhelse. En Skin Coach vet hva din hud trenger, hvordan den fungerer og hvilke ingre­di­enser som kan sørge for best mulig hudfor­bed­ring. Hos en Skin Coach får du et skred­der­sydd hudpro­gram, og du følges konti­nu­erlig opp.

Uansett hvilket utgangs­punkt du har, vil en profe­sjo­nell behandler se hvordan huden din ser ut uten makeup og hvordan den reagerer på en hudpleie­be­hand­ling. I tillegg vil en grundig samtale om din generelle helse og livsstil gi terapeuten en bedre forstå­else av hvordan huden din fungerer og om hvilke utford­ringer den har.

Ut i fra en hudana­lyse, hudbe­hand­ling og samtale vil terapeuten kunne gi deg den infor­ma­sjonen du trenger for at du selv skal kunne behandle huden din riktig med hjemme­pro­dukter som passer din hud og din økonomi. Ta gjerne kontakt med en av SkinTalks samar­beids­kli­nikker. Hos oss får du profe­sjo­nell hjelp.

Skin coach, hudpleie

Vi garan­terer synlige resul­tater etter fire til seks uker

Hva koster det?

Er du ikke vant til å bruke profe­sjo­nelle hudpleie­pro­dukter eller behand­linger vil du nok reagere på utgiften i første omgang. Likevel vet vi at samtlige fortsetter en slik veiledet behand­ling fordi de faktisk får resul­tater. Hvis du også tenker på hvor mye det koster deg å kjøpe produkter du ikke bruker opp, fordi de ikke virker, skjønner du at dette vil lønne seg på sikt.

I tillegg vil en sunn hud utstråle en fantas­tisk glød. Du kan kutte ned på kamufle­rende makeup og du vil ikke føle behov for drastiske og dyre tiltak for å redde huden senere i livet.

Glem alle som lover deg resul­tater på en dag, eller en uke! Hudceller fornyer seg ikke så raskt! Både alder, sted på huden, grad av behåring, UV-påvirk­ning, sykdommer og medisi­ne­ring påvirker hudcel­lenes syklus. Det tar omtrent fire til seks uker for hudcel­lene å vandre fra under­huden til de avstøtes som døde hudceller på hudover­flaten. Dette betyr at når du begynner på et nytt hudpro­gram, vil du ikke kunne se betydelig endring før etter fire til seks uker. Så en langsiktig endring i hudplei­eru­ti­nene må til for å få optimale resul­tater. Lykke til!

Finn din Skin-Coach her